Archive

Browsing

Bardzo często w naszych projektach stosujemy fragmentarycznie dachy płaskie nad garażami lub elementami dodatkowymi. W momencie jeśli Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu lub Warunki zabudowy obowiązujące na Waszej działce, nie dopuszczają dachów płaskich. Rozwiązaniem może być adaptacja-zaprojektowanie tarasu na dachu płaskim z wyjście z pomieszczeń użytkowych (pokoi) lub poprzez schody z gruntu. Wyjście z dachu może być realizowane poprzez okna połaciowe typu tarasowego. Jest to rozwiązanie popularne i powszechnie stosowane.

Konsument lub PNPK (Przedsiębiorca na prawach konsumenta) ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych Produktów fizycznych (w przypadku Umowy dotyczącej sprzedaży Produktów) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (w przypadku Umowy o dostarczenie Produktów cyfrowych oraz Umowy dotyczącej świadczenia Usług Projektowych). Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów: o świadczenie Usług Elektronicznych lub usług Projektowych, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK,…

Wycena zmian jest indywidualna w zależności jak bardzo zmiany ingerują w projekt typowy, a co za tym idzie jak dużo pracy i zaangażowania wymagają. W celu wyceny zmian najlepiej jest przedstawić je drogą mailową, pisząc jakiego projektu dotyczą i (najlepiej w punktach) jakie zmiany w stosunku do projektu bazowego przedstawionego na stronie chcą Państwo wprowadzić (e-mail: [email protected] tytułem Wprowadzenie zmian do projektu). W wiadomości zwrotnej prześlemy wycenę i czas, w którym może nastąpić realizacja. Po zaakceptowaniu wyceny i terminu wykonania możesz złożyć zamówienie w Sklepie…

Jeśli Twoje zmiany wymagają dużej ingerencji w budynek lub są zbyt rozległe by wprowadził je architekt adaptujący, możesz skonsultować z nami czy są one możliwe do wprowadzenia. Jako autorzy projektu jesteśmy w stanie wprowadzić każdą zmianę w projekcie, zwracamy również uwagę, by zmiana była sensowna z punktu widzenia założeń projektu i jego estetyki. Pochodzimy do tematu kompleksowo, a zmiany wprowadzamy w całej dokumentacji wielobranżowej- na wszystkich rysunkach i w opisie. Z tego względu wprowadzanie ich do projektu trwa zwykle min. ok. 6 tygodni w zależności…

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, które wykraczają  zakres zmian nieistotnych, jesteś zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę, przedstawiając zakres planowanych zmian. (e-mail: [email protected], tytułem: Zgoda na zmiany w projekcie). Gdy Sprzedawca wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany w projekcie typowym zgoda zostanie przesłana w formie PDF. Przy zamówieniu projektu ustaloną dodatkową zmianę należy wpisać w polu uwagi do zamówienia. Zgody wydawane są bezpłatnie.

Najprostszą i rekomendowaną przez nas drogą jest wprowadzenie zmian na etapie adaptacji przez architekta adaptującego. Zmiany, które można wprowadzić do projektu typowego bez konieczności uzyskiwania zgody Sprzedawcy to: użycie innych materiałów budowlanych na konstrukcję Obiektu Budowlanego (fundamenty, ściany, stropy, schody, więźba dachowa) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej Obiektu Budowlanego: zmiany usytuowania wewnętrznych ścian działowych, a także otworów drzwiowych wewnątrz Obiektu Budowlanego, zmiany usytuowania i geometrii schodów wewnętrznych, zmiany wysokości Obiektu Budowlanego (lub rzędnej wysokościowej kalenicy) o 10% (zwiększyć lub zmniejszyć), w szczególności:…

Każdy projekt typowy umożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę po adaptacji do warunków lokalnych przez wybranego przez Inwestora architekta adaptującego. Adaptujący wykonuje projekt zagospodarowania terenu i dostosowuje projekt typowy do ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (lub decyzji o Warunkach Zabudowy w przypadku braku planu), do terenu, do wymiarów działki, usytuowania względem stron świata, ukształtowania terenu, nośności gruntu, strefy klimatycznej i głębokości przemarzania, potrzeb przyszłych mieszkańców oraz aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Nawet jeśli nie wprowadza on zmian do projektu typowego, podpisując dokumentację, staje się autorem projektu budowlanego…