CZĘSTE PYTANIA – FAQ

Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań.

Każdy Produkt obejmujący Projekt Typowy co do zasady zawiera:

 • PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (rys. w skali 1:100):
  1. opis techniczny,
  2. rzuty poziome poszczególnych kondygnacji,
  3. rzut dachu,
  4. niezbędne przekroje – przez całość oraz charakterystyczne fragmenty budynku,
  5. opisy przegród i zastosowanych materiałów,
  6. elewacje budynku wraz z opisem i kolorystyką użytych materiałów,
  7. uproszczone zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej,
 • PROJEKT KONSTRUKCYJNY Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI (rys. w skali 1:100 i 1:20), zawierający rysunki i detale konstrukcyjne ze szczegółowo rozrysowanym zbrojeniem wszystkich elementów konstrukcyjnych:
  1. opis techniczny,
  2. rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (fundamenty, parter, poddasze),
  3. rzut więźby dachowej,
  4. rysunki wykonawcze elementów konstrukcyjnych
  5. zestawienie stali zbrojeniowej,
  6. zestawienie elementów więźby dachowej.
 • PROJEKT INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W STANDARDZIE BUDOWLANYM (rys. w skali 1:100) – instalacja wodno/kanalizacyjna, ogrzewania z zastosowaniem ogrzewania podłogowego, wentylacji mechanicznej z rekuperacją:
  1. opis techniczny,
  2. rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (parter, poddasze),
  3. charakterystyka energetyczna dla budynku w warunkach bazowych,
 • PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W STANDARDZIE BUDOWLANYM:
  1. opis techniczny,
  2. rzuty poziome poszczególnych kondygnacji – rozmieszczenie instalacji elektrycznej,
  3. instalacja odgromowa,
  4. schemat elektryczny tablicy bezpiecznikowej,
 • DODATKOWE ELEMENTY:
  1. dołączony pakiet ”Projekt Stodoła Rekomenduje „ informacyjny o zalecanych produktach i technologiach,
  2. potwierdzenie kwalifikacji zawodowych projektantów i ich przynależności do izby zawodowej w okresie opracowywania dokumentacji.

 

W zależności od specyfiki i przeznaczenia Obiektu Budowlanego zawartość Projektu Typowego może nieznacznie się różnić, przy czym różnice te wynikają wyłącznie z charakteru Obiektu Budowlanego oraz wymogów Prawa Budowlanego.

 

W ramach zamówionego Produktu obejmującego Projekt Typowy Kupujący otrzymuje 3 egzemplarze projektu architektoniczno budowlanego Typowego i 2 egzemplarze projektu technicznego wraz z  elementami wykonawczymi konstrukcji .

Projekt Typowy umożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę po adaptacji do warunków lokalnych.

Każdy projekt typowy umożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę po adaptacji do warunków lokalnych przez wybranego przez Inwestora architekta adaptującego.

Adaptujący wykonuje projekt zagospodarowania terenu i dostosowuje projekt typowy do ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (lub decyzji o Warunkach Zabudowy w przypadku braku planu), do terenu, do wymiarów działki, usytuowania względem stron świata, ukształtowania terenu, nośności gruntu, strefy klimatycznej i głębokości przemarzania, potrzeb przyszłych mieszkańców oraz aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Nawet jeśli nie wprowadza on zmian do projektu typowego, podpisując dokumentację, staje się autorem projektu budowlanego i bierze odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność dokumentacji.

Projektant dokonujący Adaptacji oraz sporządzający Projekt Budowlany, który  zostanie wykorzystany w Procesie Budowlanym, jest zobowiązany w szczególności:

 • dokonać analizy zgodności Projektu Standardowego z lokalnymi uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • nanieść na oryginale Projektu Standardowego trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym;
 • wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych;
 • wykonać sprawdzenie konstrukcji całego Obiektu Budowlanego w zakresie jego dostosowania do lokalnych warunków, takich jak: np. gruntowych i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej, bez możliwości wprowadzania zmian kształtu i wymiarów zewnętrznych Obiektu Budowlanego, bez zmiany kąta nachylenia połaci dachowej, wysokości ścian i wymiarów okien;
 • dostosować instalację wodno-kanalizacyjną do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionego z dostawcą wody projektu przyłączy;
 • dostosować instalację wodno-kanalizacyjną w odniesieniu do instalacji i przyłącza gazu;
 • wykonać adaptację projektowanej charakterystyki energetycznej wraz z analizą alternatywnych/odnawialnych źródeł ciepła dostosowująca do uwarunkowań na działce i wykonanych ewentualnych zmian w Projekcie Standardowym;
 • podpisać Projekt Budowlany jako autor adaptacji Obiektu Budowlanego do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych uprawnień projektowych;
 • wykonać sprawdzenie i adaptację Projektu Budowlanego oraz projektowanej charakterystyki energetycznej dostosowującą do zmian w obowiązujących przepisach i normach, jakie wprowadzono po dacie wykonania Projektu Standardowego;
 • wykonać analizę obszaru oddziaływania Obiektu Budowlanego na sąsiednie nieruchomości.

Projekt zagospodarowania działki z częścią opisową należy trwale połączyć z Projektem Budowlanym lub zamieścić w osobnej oprawie: tomie (teczce), stanowiącym z zakupionym Projektem Typowym komplet Projektu Budowlanego.

Zakupu Projektu Typowego w wersji cyfrowej można dokonać wyłącznie wraz z zakupem Projektu Typowego w wersji papierowej. Cena wersji cyfrowej projektu typowego w formacie .pdf to 150 zł. Projekt w .pdf obejmuje część rysunkową projektu (nie zawiera opisu technicznego).

Możliwe jest również dokupienie wersji elektronicznej przez Kupującego, który nabył wcześniej Projekt Typowy w wersji papierowej. W tym celu Kupujący musi się skontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Uwaga!

Projekt w wersji cyfrowej zostanie wysłany po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Kupującemu projektu typowego w wersji papierowej. Aby otrzymać projekt typowy w wersji cyfrowej natychmiast po zakupie należy zaznaczyć odpowiednie pole przy zakupie, o treści:

Proszę o dostęp do zamawianych treści cyfrowych niezwłocznie po zawarciu umowy. Wiem, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy. (Zwrot projektu typowego w wersji papierowej nie będzie już wtedy możliwy)

Dodatkowy egzemplarz dostępny jest tylko dla klientów zamawiających projekt typowy lub posiadających już projekt typowy. Możesz kupić maksymalnie dwa dodatkowe egzemplarze projektu. Koszt dodatkowego egzemplarza projektu typowego to 150 zł.

Jeśli Twoje zmiany wymagają dużej ingerencji w budynek lub są zbyt rozległe by wprowadził je architekt adaptujący, możesz skonsultować z nami czy są one możliwe do wprowadzenia. Jako autorzy projektu jesteśmy w stanie wprowadzić każdą zmianę w projekcie, zwracamy również uwagę, by zmiana była sensowna z punktu widzenia założeń projektu i jego estetyki. Pochodzimy do tematu kompleksowo, a zmiany wprowadzamy w całej dokumentacji wielobranżowej- na wszystkich rysunkach i w opisie. Z tego względu wprowadzanie ich do projektu trwa zwykle min. ok. 6 tygodni w zależności od skomplikowania zmian i bieżącego obłożenia pracą.

Wycena zmian jest indywidualna w zależności jak bardzo zmiany ingerują w projekt typowy, a co za tym idzie jak dużo pracy i zaangażowania wymagają. W celu wyceny zmian najlepiej jest przedstawić je drogą mailową, pisząc jakiego projektu dotyczą i (najlepiej w punktach) jakie zmiany w stosunku do projektu bazowego przedstawionego na stronie chcą Państwo wprowadzić (e-mail: [email protected] tytułem Wprowadzenie zmian do projektu).

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, które wykraczają  zakres zmian nieistotnych, jesteś zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę, przedstawiając zakres planowanych zmian. (e-mail: [email protected], tytułem: Zgoda na zmiany w projekcie). Gdy Sprzedawca wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany w projekcie typowym zgoda zostanie przesłana w formie PDF. Przy zamówieniu projektu ustaloną dodatkową zmianę należy wpisać w polu uwagi do zamówienia. Zgody wydawane są bezpłatnie.

Obecnie pracujemy nad mapą współpracujących z nami pracowni i architektów adaptujących. Ale być może już dziś będziemy mogli Ci pomóc- wyślij zapytanie na e-mail: [email protected] tytułem „Polecenie architekta adaptującego”

 1. Konsument lub PNPK (Przedsiębiorca na prawach konsumenta) ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych Produktów fizycznych (w przypadku Umowy dotyczącej sprzedaży Produktów) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (w przypadku Umowy o dostarczenie Produktów cyfrowych oraz Umowy dotyczącej świadczenia Usług Projektowych).
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów:
  • o świadczenie Usług Elektronicznych lub usług Projektowych, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • sprzedaży Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub PNPK albo służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o dostarczanie Produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku zakupu Projektu obejmującego zarówno wersję papierową, jak i wersję cyfrową, prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 2 pkt 3 zostaje wyłączone względem całej Umowy.
 4. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku Produktów cyfrowych jest doręczenie Konsumentowi lub PNPK wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Produktu cyfrowego.
 5. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy na przykład poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail [email protected] (tytułem „Zwrot projektu typowego”)
 6. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dostępnego pod adresem https://……………
 7. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 8. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub PNPK użyte w pierwotnej transakcji.

Wszystkie nasze projekty typowe można zakupić w wersji lustrzanego odbicia. Na każdej stornie produktu można wybrać wersję projektu. Koszt projektu typowego w wersji lustrzanego odbicia jest taki sam jak koszt projektu w wersji podstawowej.

Karta Produktu to dokument, w którym przedstawiamy parametry budynku, materiały, rozwiązania, zastosowane technologie. Karty Produktu są dostępne w Sklepie przed złożeniem zamówienia (poprzez przesłanie potencjalnemu Kupującemu po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie produktu), jak również przekazywane Kupującemu drogą elektroniczną po zawarciu Umowy. Karty Produktu są przesyłane na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Kartą Produktu dostępną  przy danym Produkcie. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących Produktu przedstawionego na Karcie Produktu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Bardzo często w naszych projektach stosujemy fragmentarycznie dachy płaskie nad garażami lub elementami dodatkowymi. W momencie jeśli Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu lub Warunki zabudowy obowiązujące na Waszej działce, nie dopuszczają dachów płaskich. Rozwiązaniem może być adaptacja-zaprojektowanie tarasu na dachu płaskim z wyjście z pomieszczeń użytkowych (pokoi) lub poprzez schody z gruntu. Wyjście z dachu może być realizowane poprzez okna połaciowe typu tarasowego. Jest to rozwiązanie popularne i powszechnie stosowane.

Praktycznie w każdym naszym projekcie garaż jest dostawiony do głównej bryły budynku i można go bezproblemowo usunąć, lub przesunąć w inne miejsce. Można też zmienić jego wymiary. Wydłużenie garażu jest stosunkowo łatwe, jego poszerzenie wymaga sprawdzenia i ewentualnego wzmocnienia konstrukcji dachu. Taką zmianę można bezproblemowo wprowadzić na etapie adaptacji.

Kartę Produktu można zamówić  w Sklepie, na stronie internetowej wybranego projektu typowego, poprzez wypełnienie Formularza. W Formularzu należy podać swoje dane- imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który Karta Produktu zostanie wysłana.

Karta Produktu jest również przekazywana Kupującemu drogą elektroniczną po zawarciu Umowy na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

Wycena zmian jest indywidualna w zależności jak bardzo zmiany ingerują w projekt typowy, a co za tym idzie jak dużo pracy i zaangażowania wymagają.

W celu wyceny zmian najlepiej jest przedstawić je drogą mailową, pisząc jakiego projektu dotyczą i (najlepiej w punktach) jakie zmiany w stosunku do projektu bazowego przedstawionego na stronie chcą Państwo wprowadzić (e-mail: [email protected] tytułem Wprowadzenie zmian do projektu).

W wiadomości zwrotnej prześlemy wycenę i czas, w którym może nastąpić realizacja.

Po zaakceptowaniu wyceny i terminu wykonania możesz złożyć zamówienie w Sklepie poprzez dodanie do koszyka Produktu pod nazwą „Indywidualne zmiany w Projekcie Typowym”. Produkt “Indywidualne zmiany w projekcie typowym” można zamówić tylko razem z Projektem Typowym. W takim przypadku należy dodać do koszyka dwie pozycje.

W formularzu zamówienia wynagrodzenie oraz termin wykonania Usługi Projektowej, które zostały ustalone wcześniej w mailu. Czas realizacji jest liczony od zamówienia wraz z opłątą faktury.

Jednocześnie przypominamy, że najprostszą i rekomendowaną przez nas drogą jest wprowadzenie zmian na etapie adaptacji przez architekta adaptującego.

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka interesujących Kupującego Produktów i następnie wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych Produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz akceptacja Karty Produktu, z którymi Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu lub Produktu przedstawionego na Karcie Produktu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą

Zamówienia dotyczące projektów typowych standardowo są realizowane w terminie 5 dni roboczych.

Czas realizacji Projektu Typowego w Realizacji czyli projektu typowego z oznaczeniem NOWY PROJEKT może ulec wydłużeniu, standardowo do 6 tygodni. Aby uzyskać informację o jego dokładnym czasie realizacji możesz wysłać zapytanie na [email protected]

Koszt wysyłki na terenie Polski:

– przy płatności przelewem wynosi 0,00 zł

– przy płatności za pobraniem wynosi 15 zł

 

Projekty wysyłane są kurierem DPD na adres wskazany podczas zamówienia.

Najprostszą i rekomendowaną przez nas drogą jest wprowadzenie zmian na etapie adaptacji przez architekta adaptującego. Zmiany, które można wprowadzić do projektu typowego bez konieczności uzyskiwania zgody Sprzedawcy to:

 • użycie innych materiałów budowlanych na konstrukcję Obiektu Budowlanego (fundamenty, ściany, stropy, schody, więźba dachowa) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej Obiektu Budowlanego:
  1. zmiany usytuowania wewnętrznych ścian działowych, a także otworów drzwiowych wewnątrz Obiektu Budowlanego,
  2. zmiany usytuowania i geometrii schodów wewnętrznych,
  3. zmiany wysokości Obiektu Budowlanego (lub rzędnej wysokościowej kalenicy) o 10% (zwiększyć lub zmniejszyć), w szczególności: poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym, wysokość kondygnacji parteru, wysokość ścianki kolankowej, z zastrzeżeniem lit. d),
  4. zmiany kąta nachylenia dachu w zakresie 5 stopni (zwiększyć lub zmniejszyć), z zastrzeżeniem lit. c),
  5. wykonania podpiwniczenia całości lub części Obiektu Budowlanego,
  6. zmiany przekroju filarów zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Wprowadzenie zmiany materiałów wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz Obiektu Budowlanego, a także zmiana kolorystyki zewnętrznej Obiektu Budowlanego, przy zachowaniu dbałości o estetykę.
 • Pod warunkiem zachowania prawidłowej kompozycji elewacji (zachowanie wspólnej linii usytuowania otworów okiennych i drzwiowych nad sobą lub obok siebie) oraz zasad konstrukcji Kupujący może:
  1. wprowadzić zmiany w układzie okien i drzwi na elewacji: zlikwidować lub zaprojektować dodatkowe,
  2. zmieniać wymiary poziome i pionowe okien i drzwi,
  3. stosować pustaki szklane (luksfery),
  4. doprojektować dodatkowe wejścia do domu lub garażu,
  5. stosować dodatkowe okna połaciowe oraz wyłazy dachowe.
 • Zmienić usytuowanie, zlikwidować, zaprojektować dodatkowe: kominy (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) i wywiewki kanalizacyjne, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i estetycznych.
 • Pod warunkiem zadbania o estetykę Obiektu Budowlanego i zasady konstrukcji Kupujący może doprojektować (lub zlikwidować) dodatkowe elementy zewnętrzne Obiektu Budowlanego takie jak: garaż, tarasy naziemne, ogrody zimowe, a także elementy wewnętrzne, takie jak antresole.
 • Zmienienie funkcji pomieszczeń, w tym także zaadaptowanie garażu lub innego pomieszczenia na cele mieszkalne, pod warunkiem dostosowania ich do stałego pobytu osób.
 • Powiększenie lub zmniejszenie istniejącego w projekcie typowym garażu.
 • Przeprojektowanie instalacji grzewczej, dostosowanie do innego źródła energii.
 • Przeprojektowanie instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Jeśli Twoje pytanie nie znajduje się na liście zawsze możesz skontaktować się z nami -> KONTAKT